Изпратете съобщение / Подайте заявка

Прикачете файл

Новини и анализи


Позиция на КПО по отношение на осигуряване на непрекъсваемост на оценителската дейност в условията на извънредно положение и заплаха от COVID-19


Камарата на професионалните оценители следи със загриженост създалата се ситуация по отношениепредотвратяване разпространението на COVID-19 встраната.

 

Нашитечленове са професионални оценители и извършваната от тях дейност пряко еповлияна от всички ограничения, които са въведени с извънредното положение. Втази ситуация ние ясно съзнаваме нашата отговорност по отношение запазването наздравето на оценителите, клиентите и всички останали участници в процеса поизготвяне на експертни оценки. В тази ситуация ние няма да престанем даупражняваме дейността си, но неминуемо ще бъдем принудени да прилагаме повечеиновативност и предпазливост особено що се касае до извършването на огледи ипреки контакти с различни участници в процеса по изготвянето на оценката.

 

Въпреки чедосега бизнесът ни не е повлиян критично, ние продължаваме да следим ситуациятав страната и по целия свят и препоръчваме на членовете си да внедрят план запревантивна реакция, който е в съответствие с индустриалните стандарти ирегулаторните изисквания. Мерките за непрекъснатост на бизнеса трябва да са  предназначени да ни позволят да поддържаменашите услуги, както и да уверят клиентите на членовете ни, че те оставатдоверени партньори.

 

Безопасносттана нашите служители, служителите на нашите членове и техните семейства е наш основенприоритет. Поддържаме тесни контакти с нашите членове, доставчици, регулаторнии компетентните органи и ежедневно оценяваме ситуацията.

 

В тазивръзка препоръчваме на нашите членове:

 

 1. В максимална степен да се използват техническите и информационни средства с оглед избягване на преките контакти с възложители и клиенти. За сигурен обмен на информация с възложители, които нямат готови решения да се използват сигурни облачни решения или FTP.
 2. Да се осигури непрекъснатост на оценителския процес без да се влиза в домовете на физическите лица и без физически контакт между оценител, възложител, клиент и трети лица;
 3. Да се осигури възможност на максимален брой служители за работа от вкъщи, като за това търсим разбирането на нашите клиенти и партньори;
 4. Да се предупредят възложителите и най-вече банките, с които членовете ни имат договори, че временно ангажимента за оглед при оценка на оценителите трябва да се счита за извършен при следните алтернативни условия:
  • Снимки (евентуално и видеоклипове) на оценявания обект да бъдат извършвани от неговия собственик/ползвател с включена функция за запис на датата и точния час на снимката. Снимковият материал трябва да дава ясна представа за състоянието на обекта, предмет на оценка. Препоръчваме при съгласие на собствениците/ползвателите да се извършват дистанционни огледи от оценители в реално време посредством видео връзка чрез наличните приложения на мобилен телефон и друга подходяща техника.   
  • Горното да се отнася и за външни огледи. Допуска се при необходимост и след съответните предпазни мерки да се извършва външен оглед и снимки от оценител при избягване на физически контакт и без ползване на обществен транспорт.
  • За осигуряване на сигурност на комуникацията препоръчваме снимковият и видео материал, които не се извършват от оценител да се изпращат на оценителя от проверен електронен адрес на възложителя, а когато той е  банка от банковия служител, възлагащ оценката.
  • Оценителските доклади да се изпращат само по електронни канали, а когато това е необходимо подписани с КЕП.
  • Съгласно приложимите стандарти за оценка, оценителски доклади изрично да посочват начина на извършване на оглед.

 

Призоваваме всички свои членове да използват само електронни форми за комуникация. Можетеда се свържете с нас чрез посочените на интернет сайта ни контактни детайли.

Проект


„Преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, изпълнен с подкрепата на Европейски съюз

Начало на проекта 02.09.2020г.  -  Край на проекта 02.12.2020г.
Стойност на проекта 10 000 /десет хиляди лева/
% на финансиране – 100 % чрез съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. и национално финансиране.

Импакт Оценители ООД е бенефициент по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в размер на 10 000 лева.